ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ ผอ.ศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่ มรภ.อุตรดิตถ์ “รางวัลการศึกษาดีเด่น” ปัญญาภิวัฒน์ ประจำปี 2564

178
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมมิราเคิลคอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ สภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทย การศึกษาก้าวไกล สู่อาเซียน ให้กับ  ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รับ”รางวัลกาศึกษาดีเด่น” ปัญญาภิวัฒน์ ประจำปี 2564 สาขา ผู้บริหารด้านการศึกษาท้องถิ่นดีเด่น

การรับโล่เกียรติยศและเชิดชูเกียรติ เกิดขึ้นเนื่องจากสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทย พิจารณาเห็นว่า ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ จังหวัดแพร่ มหาวิทยาจลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้ที่มี จุดมุ่งหมายและแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อให้การศึกมาช่วยพัฒนาชีวิตของคนไปในแนวทางที่พึ่งประสงค์ การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาประชากรของประเทศให้มีพลังมีความสามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีสันติสุข

การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือพัฒนา พัฒนาประชากรและประเทศชาติ และการที่จะคำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพจะต้องอาศัยกระบวนการศึกษาที่ได้รับการพัฒนามีดี กรศึกบามีส่วนสำคัญละจำ เป็นในกรพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองทั้งค้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและวัฒนธรรม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและสร้างภูมิปัญาให้แก่สังคมแน่นอนว่า ระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องมีเนื้อหาสาระและกระบวนการการเรียนการสอนตลอดจนสิ่งองค์ประกอบสำคัญที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีหลักการที่ดีและจำเป็นที่จะต้องอาศัยการบริหารการจัดการ รวมถึงการที่ต้องกระจายอำนาจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมถึงชุมชนสังคมได้เข้มามีส่วนร่วมให้มากที่สุดการศึกษาจะบรรลุผลและพัฒนาการศึกษาที่ ต้องบริหารจัดการปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพของผลผลิต

การกระจายโอกาสทางการศึกษาและต้องระดมสรรพกำลังเพื่อจัดการศึกบาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เป็นสิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้บริหารการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่จะต้องตระหนัก ทั้งนี้เพื่อให้สามารถพัฒนาประทศได้อย่างเหมาะสมกับสภาพและความต้องการของประเทศในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาพลเมืองของประเทศโดยเฉพาะในด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีปัญญา มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถพื้นฐานหรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป สามารถประกอบอาชีพหรือเป็นแรงงานสำหรับพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการศึกษาที่ดี ความก้าวหน้ากับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาการศึกษาของไทยให้ก้าวไกลที่สุดโดนเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน สภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย เป็นภาคีเครือข่ายขององค์กรที่ไม่แสวงหาธุรกิจกำไรดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ดังนั้น ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ ผอ.ศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่ มรภ.อุตรดิตถ์สมควรได้รับ “รางวัลการศึกษาดีเด่น” ปัญญาภิวัฒน์ ประจำปี 2564 สาขา ผู้บริหารด้านการศึกษาท้องถิ่นดีเด่น ด้วยประการทั้งปวง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่