สาธิตเทศบาลบ้านเชตวันมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำปี 2563 จำนวน 195 ทุน

98
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาล บ้านเชตวัน ประจำปี 2563 จำนวน 195 ทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาของนักเรียน และเปิดโอกาสให้กับนักเรียนมีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน มีจิตอาสา ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 

สำหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในลักษณะขยายโอกาส เปิดรับนักเรียนทุกสังกัด นักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนเป็นนักเรียนนอกเขตเทศบาล ฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจน ขาดแคลน   ทุนทรัพย์ อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร รับจ้างทั่วไป ทำให้นักเรียนบางส่วนขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เต็มศักยภาพ ดังนั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม ทางด้านการศึกษาของนักเรียนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่