(มีคลิป)สส.นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล ประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมาย และมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน

23
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล ประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย และคณะ ได้แถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าโดยกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้ามี 2 ประเภท คือ Disposable E-cigarettes (บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้แล้วทิ้ง) และ Refillable E-cigarette (บุหรี่ไฟฟ้าชนิดเติมน้ำยา) ซึ่งการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ทำให้เสียสุขภาพ

โดยคณะ กมธ.ได้ตั้งคณะ อนุกมธ.ขึ้นมา 2 คณะ เพื่อมาดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ ได้แก่ 1. คณะอนุ กมธ.พิจารณามาตรการด้านกฎหมายเพื่อควบคุมกํากับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย 2.คณะอนุกมธ. จัดทำรายงาน ผลการพิจารณาของคณะ กมธ.สำหรับการศึกษาของคณะอนุกมธ.ได้มีข้อเสนอแนะ 3 ข้อดังนี้คือ 1. กำหนดให้การใช้บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง 2.แก้ไขกฎหมายควบคุมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ บุหรี่ไฟฟ้า 3.ผลักดันให้การใช้บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ถูกควบคุมตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมฝากข้อสังเกต ดังนี้ 1. นิยามคำว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” ให้ชัดเจนเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 2. ขอให้มีการประเมิน

ในมิติทางกฎหมายทุก 5 ปี หรือตามความจำเป็น เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะ กมธ. ได้มีมติว่าจะเดินทางไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิต และการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ผิดกฎหมาย แต่เยาวชนและประชาชนส่วนใหญ่ไม่ติดบุหรี่ไฟฟ้า

ทั้งนี้ เมื่อคณะกมธ.มีข้อสรุปของการศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วจะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป