ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ร่องกาศ จัดกิจกรรม“วันไหว้ครู”

22
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จัดกิจกรรม “ วันไหว้ครู ” ประจำปี 2567 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีและระลึกคุณ ของคุณครู และให้ครูระลึกถึงหน้าที่ที่มีต่อศิษย์ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์และครู ตลอดจนยัง เป็นการอนุรักษ์และดำรงซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย

โดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มอบหมายให้ น.ส.นิชภาดา กันทาวงศ์ นักวิชาการศึกษา เป็นประธาน พร้อมกับคณะครู, บุคลากรการศึกษา, นักเรียนอนุบาล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ