อบต.นาจักรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางตำบลนาจักร

33
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 นายธนวัฒน์ ทิพย์หทัย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ซึ่งเป็นประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนาจักร มอบหมายให้ กำนันสิทธิพร กาศสกูล  รองประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนาจักร นำทีมงานพัฒนาชุมชน และสำนักปลัดฯ อบต.นาจักร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางตำบลนาจักร ให้หลุดพ้นจากความยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ภายใต้การวิจัยการศึกษายกระดับศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้รอดพ้นจากความยากจน  โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสนับสนุนวิชาการ 9 (เชียงใหม่)