เทศบาลตำบลร้องกวางจัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.

19
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้รับความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือสังคมตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 โดยกิจกรรมในวันแรก เป็นการให้ความรู้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาลเป็นผู้ให้ความรู้