เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2567  กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งได้รับประสบการณ์โดยตรงที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทำ เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ โอกาสนี้นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียนฯ ก่อนจะเดินทางไปเรียนรู่สู่โลกกว้าง...

อบจ.แพร่ เปิดโครงการค่ายเยาวชนรักภาษาอังกฤษ (English Camp)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนรักภาษาอังกฤษ (English Camp) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่เยาวชนในจังหวัดแพร่ จากคณะวิทยากร คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , บุคลากรทางการศึกษา...

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 12 บ้านเหมืองหม้อ เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตร ครูสมาธิ รุ่นที่ 51“เอกปญญาสโม”วิริยะชัย

นายไชยยะ เศวตศิลา ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 12 บ้านเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่ กล่าวว่า สถาบันพลังจิตตานุภาพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ที่นครธรรม พระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนวิหาร ซอยสุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่และสอนการทำสมาธิอันเป็นสัมมาสมาธิสายพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชนทุกเพศ...

พิธีเปิดเดินธรรมยาตรา“มาฆบูชา”คณะสงฆ์ภาคเหนือและลงนามขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์ล้านนา

https://youtu.be/M6SbcSuvgk8 เมื่อวันที่ 18 ก.พ.67 เวลา 06.00 น.คณะสงฆ์ภาคเหนือ คณะภิกษุณี นำโดยพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ และพุทธศาสนิกชน ได้พร้อมใจกันเดินธรรมยาตรา “มาฆบูชา”ประกาศธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์ล้านนา จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มายังวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ด้วยระยะทาง 10 กม. จากนั้นเป็นการจัดเวทีเสวนา เรื่องแนวทางการบูรณาการกุฎิชีวภิบาลและการขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติสู่ธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์ล้านนา จัดโดยคณะสงฆ์จ.แพร่ ร่วมกับมูลนิธิโพธิยาลัยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่...

อบต.ดอนมูลร่วมกับกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสูงเม่น ออกให้ความรู้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสูงเม่น  ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลดอนมูล ประจำปี 2567  โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU) พร้อมพัฒนาองค์ความรู้แก่แกนนำประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลดอนมูล สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล นำโดยนายวสันต์ ปารมาลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล มอบหมายให้ นายสมสิทธิ์ จาคำมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานพิธีเปิด ณ วัดวุฒิมงคล ตำบลดอนมูล...

เทศบาลตำบลช่อแฮประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  เมื่อวันที่ 6 กพ. 67 โดยนายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานและพนักงานจ้าง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) มุ่งเน้นที่จะบริการจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมันแก่สังคมว่า เทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของแผ่นดิน ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะต้้งใจปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมโดยเต็มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคนมีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จะในขณะ ก่อน...

ทม.แพร่ จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทคนิคการดับเพลิงในอาคาร

ระหว่างวันที่ 1-2, 4-6, 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทคนิคการดับเพลิงในอาคาร การจัดการอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดการเพลิงไหม้บ่อขยะ และศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 (ศึกษาดูงานฯ นอกสถานที่ระหว่าง 4-6 ก.พ. 67) และ...

อบจ.แพร่ ร่วมประชุมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) ซึ่งเป็นการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

อบต.ร่องกาศ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนในช่วงปฐมวัย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(การศึกษานอกสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มอบหมายให้ น.ส.นิชภาดา กันทาวงศ์ นักวิชาการศึกษา พร้อมกับคณะครู, บุคลากรการศึกษา เป็นครูผู้ควบคุมดูแลนำพานักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา ณ วัดดอนทัน ต.ร่องกาศ...

ข่าวล่าสุด

ขออภัย ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาและรูปภาพจากเว็บนี้ได้