อบต.นาจักรจัดโครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านตีกลองยาวกลองปูจา

78
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสุนนท์ จิตใจ รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร  ได้เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านกลองยาวกลองปูจาที่มีผู้สนใจซึ่งเป็นประชาชนในตำบลนาจักร เข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร และกองส่งเสริมสวัสดิการสังคมจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่13-19 พฤษภาคม 2567