ศูนย์น้ำอบจ.แพร่ ต้อนรับดร.ศนิวาร บัวบาน คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรและคณะในการเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ

42
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  มอบหมายให้นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  นายจักริน เป็นบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารจัดการน้ำให้การต้อนรับ ดร.ศนิวาร บัวบาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กรรมาธิการ สิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรในการเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ รับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการน้ำ การแจ้งเตือนภัย และการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ รวมถึงการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ ของจังหวัดแพร่ และตอบข้อซักถามและ ลงพื้นที่เยี่ยมชมฝายแกนดินซีเมนต์ และรับทราบข้อมูลถึงการก่อสร้างฝายและประโยชน์ที่พี่น้องประชาชน เกษตรกร ในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จากการสร้างฝาย  ที่บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 1และ8 ตำบลแม่หล่าย  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่