วัดพระธาตุช่อแฮ ต้อนรับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

19
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 9 พ.ค.67พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง จ.แพร่ ให้การต้อนรับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อนุมัติให้สำนักงานรองเจ้าคณะภาค 18 วัดตานีนรสโมสร นำโดย พระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 นำคณะสงฆ์ และผู้นำชุมชน เข้านมัสการและกราบขอพร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพวิถีการดำเนินชีวิตในบริบทสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวความคิดระหว่างเยาวชนและพุทธศาสนิกชนต่างพื้นที่ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมไทยที่พึงประสงค์ โดยมีเป้าหมายประกอบด้วย พระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 200 รูป/คน เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ด้วย  กำหนดกลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 -13 พฤษภาคม 2567 จำนวน 100 รูป/คน และรุ่นที่ 2 มีแผนกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 100 รูป/คน