อบต.นาจักร จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 (สมัยแรก) ครั้งที่ 1

70
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร นำโดย นายผดุงศักดิ์ นันท์ชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร พร้อมสมาชิกสภา อบต.นาจักร เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 (สมัยแรก) ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 และข้อราชการต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้