เทศบาลเมืองแพร่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. พ.ศ. 2566 และครัวเรือนที่ประสบเหตุอัคคีภัย

66
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ร่วมลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือ (ถุงยังชีพ) และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. พ.ศ. 2566 และครัวเรือนที่ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย

ประกอบด้วย ชุมชนหัวข่วง 1 ราย ชุมชนเชตวัน 2 ราย ชุมชนร่องซ้อ 2 ราย ชุมชนศรีบุญเรือง 2 ราย ชุมชนน้ำคือ 1 ราย ชุมชนศรีชุม 1 ราย ชุมชนบ้านใหม่สวรรคนิเวศ 4 ราย ชุมชนเพชรรัตน์ 1 ราย ชุมชนชัยมงคล 1 ราย ชุมชนเหมืองหิตพัฒนา 1 ราย ชุมชนเหมืองหิตต้นธง 1 ราย และชุมชนพระนอน 1 ราย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ (กองทุนวันละบาท)