เทศบาลเมืองแพร่จัดนิเทศโรงเรียนในสังกัดเพื่อติดตามและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ

74
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-16.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งมอบนโยบายทางการศึกษา (Smart Education) และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ดำเนินโครงการโดยศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ประสานงาน และพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่

โดยคิดค้นนวัตกรรมการนิเทศใหม่ให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง อีกทั้งให้บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาการนิเทศภายในตามเกณฑ์ PA (Performance Agreement) ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ สอดคล้องกับนโยบาย Smart Education ของนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และเป็นเวทีติดตาม กำกับดูแล การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ตามเกณฑ์ PA ด้วยการอัด Clip MP4 ความยาวประมาณ 10-15 นาที

รวมทั้งร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ จุดเด่น การปรับปรุงและการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการต่อไป โอกาสนี้รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชานาการ์เดนท์ ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่