ผู้ว่าฯแพร่ประกาศแล้วผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลกำนัน -ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

1035
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดแพร่ได้ออก ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2567 โดย นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ลงนามประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2567 ความว่า

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นประจำทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 3150/2566 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546 ข้อ 8 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.2/ ว 11107 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2567 ดังนี้

ตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่ นายภาสกร หม้อกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.76

ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นางกัญญานันท์  ชินสว่างวัฒนกุล  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.85

ทั้งนี้ จังหวัดแพร่จะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และพิจารณาประกาศรายชื่อ เป็นผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2567 ต่อไป