โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ จัดกีฬาสีสัมพันธ์ “สาธิตเกมส์”ประจำปี 2566

451
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในสถานศึกษา “สาธิตเกมส์” ประจำปี 2566

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านกีฬา รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ รวมทั้งเกิดทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน