วรวัจน์จับมือนพ.นิยม จี้มหาดไทยทบทวนกฎหมายผังเมือง 6 ข้อ ที่จ.แพร่ได้รับผลกระทบถูกควบคุมไม่ให้พัฒนาเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม

254
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 13.10 น. วันที่ 21 พ.ย. ที่พรรคเพื่อไทย นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สส.แพร่เขต 3 พร้อมด้วย นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล สส.แพร่เขต 2 พรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวกรณีที่หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและประชาชนในจ.แพร่ ได้รับผลกระทบจากการกำหนดผังเมืองใหม่

พบกระบวนการทำงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ตามกฎหมายผังเมืองใหม่ปี 2562 มีลักษณะเป็นการนำข้อมูลในอดีตมากำกับ และควบคุมการเจริญเติบโตของจังหวัด โดยไม่ได้ศึกษานโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ มาประกอบการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ รวมถึงการมองถึงอนาคตความอยู่ดีกินดีของประชาชนเป็นเป้าหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต ที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล

นายวรวัจน์ กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางการดำเนินการของผังเมืองที่ตนอยากเสนอ คือ 1. การวางผังเมืองควรต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในแต่ละจังหวัดของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งหมายถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ระดับอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้จากในประเทศและการส่งออก

2.การพัฒนาผังเมืองควรเปลี่ยนรูปแบบจากการเก็บข้อมูล เป็นรูปแบบของการประชุมระดมสมอง เพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดกับหอการค้าสภาอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรกร ประชาชนและหน่วยงานในจังหวัด

3.ควรนำนโยบายของรัฐบาลและข้อมูลการพัฒนาจากหน่วยงานของรัฐในแต่ละพื้นที่จังหวัด มาประกอบการพิจารณาจัดทำผังเมือง

4.การจัดทำผังเมืองควรมีรูปแบบที่สามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยง่าย

5.ควรนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะรูปแบบที่พัฒนาเป็น Digital Twin มาใช้ในการวางแผน จะทำให้สะดวกรวดเร็ว สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของเมืองได้อย่างแม่นยำ

6.การปรับเปลี่ยนผังเมืองตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ควรจะมีขั้นตอนที่สามารถเร่งรัดได้ เช่น การพัฒนาระบบขนส่งเย็นและห้องเย็น เพื่อรองรับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ควรจะสามารถกำหนดได้เมื่อเป็นนโยบายของรัฐบาล

“ผมขอให้กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลทบทวนเกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง และการดำเนินการตามกฎหมายผังเมืองที่เน้นเรื่องการอนุรักษ์มากกว่าการพัฒนา รวมถึงปรับปรุงขั้นตอน การจัดทำ และการแก้ไขผังเมืองที่มีขั้นตอนมากล่าช้าไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวคิดการพัฒนาของรัฐบาลใหม่” นายวรวัจน์ กล่าว