โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล ประชุมผู้ปกครอง “กิจกรรมสนทนาศิษย์ลูก” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

76
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวเมตตาภรณ์ จรรยางาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางลัลน์ทริมาล วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ร่วมดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง “กิจกรรมสนทนาศิษย์ลูก” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และประชุมชี้แจง นโยบายการจัดบริหารและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน เกิดความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจําชั้นและผู้ปกครอง นักเรียน ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาป้องกันและ แก้ไขปัญหานักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล

บทความก่อนหน้านี้นายก อบต.แม่สิน นำสื่อมวลชนเที่ยวชม สวน”ส้มสีทองแม่สิน” อัตลักษณ์ ของคนพื้นถิ่น อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
บทความถัดไปสพป.แพร่ เขต 1 นำนักเรียน ชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทยและฟังเสวนาสัญจรฯของมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์