เทศบาลเมืองแพร่ จัดการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองแพร่

10
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ประชุมได้เลือกให้นางสาวนพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองแพร่ และรับฟังปัญหาขัดข้องในการดำเนินงาน ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเสนอศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ อปพร. เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

บทความก่อนหน้านี้อบต.ร่องกาศ Big Cleaning Day รณรงค์ “ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ”
บทความถัดไปเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์