นายกเสรีฯเป็นประธานประชุมเพื่อทบทวนระเบียบและพิจารณาคัดเลือกกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล

66
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในการประชุมเพื่อทบทวนระเบียบและพิจารณาคัดเลือกกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการทำงานขององค์กรชุมชนและเครือข่าย สามารถเกื้อกูลกันและรวมพลังเครือข่ายองค์กรในการแก้ไขปัญหาการจัดการพัฒนาชุมชนนำไปสู่การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในการนี้ ได้มีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง ร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเวียงสุวรรณ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

บทความก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแพร่ร่วมใจ“ตักบาตรบนเมก”และรับฟังธรรมะทุกเช้าวันพุธ
บทความถัดไปเทศบาลเมืองแพร่จัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ”เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์