โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงจัดโครงการอบรมสมาธิ หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต

193
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการอบรมสมาธิ หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จำนวน 910 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกทำสมาธิอย่างถูกวิธี สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติเองได้ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามแก่นักเรียน ให้มีใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและพลโลกให้เกิดสันติสุข พัฒนาจิตใจนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ ห่างไกลยาเสพติด และลดการใช้ความรุนแรงต่างๆ

โอกาสนี้นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากร อาจาริยสา จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 12 บ้านเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่

บทความก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กรมการพัฒนาชุมชนนำไปทอดถวาย ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
บทความถัดไปอบต.นาจักรชวนมาประกวดกระทงประดิษฐ์ประเภทสวยงามและประกวดนางนพมาศจำแลง ในงานลอยกระทงนี้
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์