เทศบาลร้องกวาง ร่วมประชุมพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงและยกร่าง เทศบัญญัติเทศบาล

14
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง มอบหมายให้ นายอัศวิน วรรณจรรยา รองนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ร่วมการประชุมพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงและยกร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร้องกวาง ครั้งที่ 4 เวลา 10.00 น. วันพุธที่ 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร้องกวาง

 เพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลร้องกวาง เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560

บทความก่อนหน้านี้จ.แพร่ ประชุมหารือแนวทางการผลักดันเมืองแพร่ ให้เป็นเมืองแห่งตุง
บทความถัดไปประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่