ประกาศแล้วอำเภอสะอาด สูงเม่นคว้ารางวัลชนะเลิศ รองอันดับ 1 อำเภอเมืองแพร่

186
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 นายชุติเดข มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ออกประกาศจังหวัดแพร่ ผลการพิจารณาคัดเลือก “อำเภอสะอาด” จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566 แล้ว

โดยกระทรวงมหาดไทย แจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2515 – 2570) ประกอบกับจังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและ ชุมชน พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยใช้หลักการ 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rร: Reduce Reuse Recycle ภายใต้ กรอบการดำเนินงานจำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ได้พิจารณาคัดเลือก “อำเภอสะอาด” จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ/ อำเภอสูงเม่น

รองชนะเลิศอันดับ 1/ อำเภอเมืองแพร่

รองชนะเลิศอันดับ 2/อำเภอเด่นชัย

รางวัลชมเชย/อำเภอสอง/ อำเภอหนองม่วงไข่

นางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น กล่าวว่าขอขอบคุณท่านนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ซึ่งอำเภอสูงเม่นได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2566