อบต.เวียงทองนำคณะศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมูลค่าสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชน

82
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นายโผน เวียงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมูลค่าสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566

 ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นายไชยันต์ แก้วกันทะ นักวิชาการมาตรฐาน จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานคือสิ่งจำเป็นต่อความปลอดภัยและการพัฒนา” และช่วงบ่ายบรรยายสาธิตและลงมือปฏิบัติในหัวข้อ “การตลาดออนไลน์” และ “เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์” จากวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ณ ห้องประชุมเวียงสุวรรณ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

และในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เดินทางไปศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิด การสร้างแรงบันดาลใจให้พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการเพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานผ่านการรับรองถูกต้องตามกฎหมายและชมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ในการนี้ได้มีนางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ, จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัดอบต.เวียงทอง, นายเอนก สบายสุข รองปลัดฯ, ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพตำบลเวียงทอง ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย ณ ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้ (โรงเลื่อยร้องกวาง) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่