(มีคลิป) วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน

114
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 พ.ค.66 ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้มีพิธีเปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ปี 2566 โดยธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดขึ้น โดยมี เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 9 เป็นประธานในพิธีเปิด นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ขอต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยมี คุณบัณฑิต กองทรัพย์  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตแพร่,คุณสุดารัตน์ รักจันทร์  คลังจังหวัดแพร่,คุณโชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่,รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตัวแทนผู้เข้าอบรม และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด

สำหรับโครงการดังกล่าว ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษานำความรู้สมัยใหม่ด้านงานช่างไปช่วยสร้างอาชีพให้คนในชุมชนระดับตำบล เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบทั้งระบบ ดังนั้น การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะประชาชนในระดับฐานราก เพื่อพัฒนายกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ภายใต้สโลแกน “เสริมความรู้ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”  

นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่  เผยว่า “โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน” วิทยาลัยเทคนิคแพร่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และนำความรู้ ทักษะ  ที่ได้จากห้องเรียนมาใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน และชุมชน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม ชุมชน รวมทั้งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของ การเรียนสายอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพช่างให้ชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถด้านช่าง/งานฝีมือให้สมาชิกในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เอง ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และเพื่อสร้างเครือข่ายให้กับสมาชิกในชุมชน และเปิดโอกาสให้การถ่ายทอด พัฒนาความรู้ และสร้างอาชีพ

ทั้งนี้ โดยได้เริ่มจากการสมัครเข้าร่วมโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี 2566 เมื่อวิทยาลัยเทคนิคแพร่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการฯ  จึงจัดการประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว และลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย เพื่อจัดเวทีประชาคม สอบถามความต้องการหลักสูตรในการอบรมจากสมาชิกชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ประกบด้วย หลักสูตรช่างออกแบบและติดตั้งระบบ Smart Farm IoT  หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และ หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

จากนั้น จึงดำเนินการการอบรมทั้ง 3 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 20-21 และ 27-28 พฤษภาคม 2566  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 166 คน แยกเป็นนักเรียน นักศึกษา จำนวน 61 คน ครูที่ปรึกษา จำนวน 45 คน และผู้เข้าอบรม จำนวน 60 คน ภายใต้สโลแกน “เสริมความรู้ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”.

บทความก่อนหน้านี้ใครเห็นก็ว่าใช่!!!พบรูปปั้นเปรตหน้าคล้ายๆ 2 ลุง เป็นที่ฮือฮา
บทความถัดไปธนาคารกรุงเทพฯจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชาตา สืบสานประเพณีและเพื่อเป็นสิริมงคลที่วัดพระธาตุช่อแฮฯ
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์