นายกอบต.เวียงทองและคณะต้อนรับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

464
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มสตรี ร่วมการต้อนรับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดำเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

ซึ่งกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้นำเสนอผลงานการดำเนินกิจกรรม จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

1.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเวียงทอง

2.กลุ่มผ้าปักลวดลาย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น

3.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่

โดยมี นางสุดารัตน์ รักจันทร์ คลังจังหวัดแพร่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ นางสาวตรีนรรถ อ่อนตา ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นางอัมราพน มุ้งทอง คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ นางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น นายนพดล อินน้อง ปลัดอำเภอสูงเม่น และคณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเวียงสุวรรณ 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่