ทม.แพร่จัดกิจกรรมบอดี้ กรองกัน แก้พฤติกรรมเสี่ยงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

63
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ จัดกิจกรรมกรองพฤติกรรมเสี่ยงบกพร่องการเรียนรู้ “กิจกรรมบอดี้ กรองกัน แก้พฤติกรรมเสี่ยงบกพร่องการเรียนรู้” เพื่อเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมและศักยภาพการเรียนรู้ ที่พัฒนาทั้งสมาธิ สติปัญญา ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและพิเศษในทุกกลุ่ม (ออทิสติก สมาธิสั้น ซนไม่นิ่ง บกพร่องการรับรู้ การเรียนรู้ บกพร่องสติปัญญา มีปัญหาด้านการเรียน ปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม) โ

ดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากทีมงานคุณโฉมยงค์  บุตรราช และทีมงานนักกิจกรรมบำบัด รพ.แพร่ โอกาสนี้นายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่