(มีคลิป)อบต.บ้านเหล่า เปิดงานโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี เพื่อการพัฒนาเด็ก

359
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 มิ.ย.65 นางเรณู เที่ยงไทย  ปลัดอาวุโสอำเภอสูงเม่น เป็นประธานในพิธีเปิด จัดงานตลาดนัด 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดีและภูมิดี) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเหล่า โดยมี สิบเอกวินัย เทพสาธร  นายก อบต.บ้านเหล่า กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี ฝ่ายปกครอง ต.บ้านเหล่า เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านเหล่า คณะผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนระดับอนุบาล จากพื้นที่ๆ เข้าร่วมพิธีดังกกล่าว

สิบเอกวินัยฯ กล่าวรายงานว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือ ความสามัคคีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว และชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวคิด 3 ดี เพื่อพัฒนาครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กโดยผ่านกระบวนการ 3 ดี เพื่อให้ผู้ปกครอง ครอบครัว มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเด็กๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน การจัดกิจกรรมตามแนวคิด 3 ดี ในครอบครัวและชุมขน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัว ชุมชน มีกิจกรรมทำร่วมกันมากขึ้น ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันวางแผนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดพื้นที่การเรียนรู้ 3 ดี ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า คณะทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า และคณะครู ทำให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านสมวัย มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์เป็นพลเมืองดีของสังคม มีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญา ต้องขอขอบคุณ สำนัก 11 สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกลุ่ม Wearehappy องค์กรสาธารณประโยชน์ ที่สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในการจัดพื้นที่ 3 ดี ในครอบครัวและสนับสนุนเครือข่ายให้มาพบปะเพื่อแลกประสบการณ์กันดังกล่าว

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงบนเวที จากน้องๆ  ชุดหนูน้อย 3 ดี ถูมือสู้โควิด (จาก ศพด.) การแสดง ชุดสารวันรำวง จากกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน การนำเสนอผลการจัดทำกิจกรรม โดย นายเอกภูมิ ภิญโญ ผอ.กองการศึกษาฯ การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาร่างกายครบทั้ง 4 ด้านกิจกรรมครอบครัว 3 ดี บูทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน บูทของชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมวาดภาพระบายสี บูทของ กศน.อำเภอสูงเม่น กิจกรรมทำขนมครก ไข่นกกระทา บูทของผู้ปกครอง กิจกรรมการละเล่นกิจกรรมนันทนาการดนตรีไทย ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือทำเป็นการให้เด็กๆ ได้ห่างไกลโทรศัพท์มือถือด้วย