ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ร่วมการประชุมแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2)

27
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2)

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตามข้อตกลงปารีสที่ทั่วโลกและประเทศไทยได้ลงนามเมื่อเดือนเมษายน 2559 ตลอดจนการกำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ภายในปี 2573 และมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด (เบื้องต้น)

โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19