นักเรียนโรงเรียนเทพนารี สอบติดโควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำเอาผู้ปกครองนักเรียน คณะครูเป็นปลื้ม

1042
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เรื่องราวความปลื้มใจของผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนเทพนารีเกิดขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.ร.ร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่  เผยว่า หลังจากที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ม.6)ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ที่สมัครเข้าเรียนต่อตามมหาวิทยาลัยที่ตนเองใฝ่ฝัน ล่าสุดโรงเรียนเทพนารี  ขอแสดงความยินดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สอบติดโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา  2565 ดังนี้

นายกฤษฎาพันธ์ ธรรมสูตร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการบัญชีธุรกิจ  นายสุรสิทธิ์ ภูนุช สาขาบัญชีและธุรกิจ นายณภัทร บุญสุ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ

น.ส.จารุนันท์ ปิ่นทอง คณะเกษตรศาสตร์  สาขาพืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์  น.ส.โสภิตา วิเศษสรรค์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  นายพัทธพล ปานดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

น.ส.ภรณ์เลิศลักษณ์ ฟุ้งเฟื่อง คณะมนุษยศาสตร์  สาขาประวัติศาสตร์ น.ส.วรดา สาใจ  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ น.ส.ปิยรัชต์ ผาสุก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยาสัตววิทยา  น.ส.เอมิดา มังกร คณะศึกษาศาสตร์  สาขาสังคมศึกษา น.ส.ธันยารัตน์ จำปี คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์

น.ส.ชนิดาภา เลือดนักรบ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ น.ส.กนกวรรณ สุรวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ น.ส.ธนสุพร เหล่างาม คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ น.ส.นันนภัส โปร่งจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ น.ส.ภคณัติ คณะนัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นายอนุวัตร เอี่ยมศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายเอลีชาย์  ประเสริฐสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และทำคะแนนสอบได้สูงสุดของสาขา 548.75 คะแนน

น.ส.ชลดา กล้วยคำ คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ น.ส.ปิยะธิดา ตาคำ คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประสาศนศาสตร์ นายณพัสกรณ์ คล้ายแจ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา