เทศบาลเมืองแพร่ จัดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

45
1
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.00-15.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้เครือข่ายสุขภาพด้านการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแพร่ และคณะวิทยากรโดย พญ.วิรัชนี สุขวัฒนานนท์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลแพร่

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้พยาธิสภาพของโรคมะเร็งปากมดลูก สมาธิบำบัด SKT1 และ SKT3 เพื่อสร้างเสริมและป้องกันโรคในระบบอุ้งเชิงกราน สถานการณ์มะเร็งเต้านมและการฝึกปฏิบัติตรวจเต้านมกับโมเดลเต้านม เป็นต้น ทั้งนี้มีสตรีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแพร่