เทศบาลเมืองแพร่ ออกนิเทศโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงและโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง

104
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ โดยดร.มุกดา เลขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ดำเนินโครงการนิเทศโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564

โดยวันนี้เป็นการนิเทศโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง และโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ประสานงาน และพัฒนาระบบนิเทศให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ อีกทั้งให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียน ตลอดจนการนิเทศโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้นวัตกรรม PLC (Professional Learning Community) และ PA (Performance Agreement) ขับเคลื่อนในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

โอกาสนี้นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ให้คำแนะคำ ข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดที่จะต้องควบคู่ไปพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองช่าง และคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ปีการศึกษา 2564 ร่วมนิเทศ สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสถานศึกษา

โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาคอยอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่