รองอ้อ น.ส.สุธีรา พณะพล ขออาสาพัฒนานาจักรด้วยทีมงานคนรุ่นใหม่ไฟแรงกับนโยบาย3เร่ง2พัฒนา1เป้าหมายเพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

729
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และกำหนดวันเลือกตั้งคือ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น ในส่วนของ จ.แพร่ มีอบต.ทั้งหมด 57 แห่ง ที่หมดวาระลงทำให้ นายก อบต.และผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หยุดปฎิบัติงานวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมานั้น

ความเคลื่อนไหวล่าสุดโดยเฉพาะ อบต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ก็คึกคักเป็นพิเศษแว่วๆว่าจะมีผู้สมัครลงชิงชัย นายก อบต.นาจักร ถึง 4 ทีม ที่น่าจับตามองคือ น.ส.สุธีรา พณะพล หรือ รองอ้อ อดีตรอง นายก อบต.นาจักร ได้ประกาศขออาสารับใช้พี่น้องชาว ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ โดยได้ทีมงานมีคุณภาพ และเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง ประกอบด้วย น.ส สุธีรา พณะพล (อ้อ) การศึกษา:ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อดีต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร,  นายธนวัฒน์  ทิพย์หทัย (น้อย) อดีต สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร, นายสุนนท์  จิตใจ (แน๊ต) การศึกษา:ปริญญาตรี เทคโนโลยีก่อสร้าง อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว น.ส รวีวรรณ  ศรีวิลัย (ผึ้ง)  การศึกษา:ปริญญาโท บริหารการศึกษา อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

โดยเน้นนโยบาย 3 เร่ง 2 พัฒนา 1 เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 เร่ง คือ

1.เร่งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค น้ำไหล  ไฟสว่าง  ถนน ระบบระบายน้ำ ผลักดันโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  และถังดับเพลิง ตามจุดเสี่ยงภัยและที่เป็นอันตรายต่อชุมชน พัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

2.เร่งสร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการทำให้เห็นถึงความจริงใจ จริงจัง ที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส ปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม  สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ตามหลักธรรมาภิบาล   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.เร่งผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ ภายในแนวคิด “สภาคนดี” หรือ “สภาประชาชน” เพื่อร่วมเสนอแนะ ผลักดันการพัฒนา การบริหารจัดการ และการดำเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยยึดแนวทางในระบอบประชาธิปไตย

2 พัฒนา  คือ  

1.พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งแบบยั่งยืน  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มต่างๆทั้งด้านการเกษตร  ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือน  ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  คือให้มีการรวมตัวกัน  เพื่อเรียนรู้  พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี  เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ   และเอกชนในการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าในชุมชนให้ได้ราคาที่เป็นธรรมซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน ส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาดกลางในชุมชน  

2.พัฒนาสภาพสังคมโดยรวม ให้ประชาชนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมุ่งพัฒนาให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีความสามัคคีและเอื้อเฟื้อต่อกัน ต่อต้านยาเสพติด  เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง สดใสร่าเริงดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยการร่วมมือและประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน(รพ.สต.) และโรงเรียน                                                   

1. เป้าหมาย คือ ต.นาจักร จะเป็นเมืองน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการเป็นระบบพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมให้มั่นคงสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและทั่วถึง การศึกษาเล่าเรียนให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศซึ่งจะรวมทั้งผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้บกพร่องทางร่างกายตลอดให้การศึกษาครอบคลุมทุกเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งก่อนประถมศึกษาและในระดับประถมศึกษา มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งประเพณีวัฒนธรรม นักเรียนจะปลอดภัยจากโรคที่ป้องกันได้และจากสารเสพติด

โดยเชื่อว่า จากการทำงานเป็น รอง นายก อบต.นาจักร มา 11 ปี ได้เห็นเหรียญทั้ง 2 ด้าน คือ จุดเด่น และปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ อบต.นาจักร จึงได้นำสิ่งต่างๆ มาเป็นข้อมูล เพื่อจะได้ทำเป็นนโยบายเพื่อพัฒนา ต.นาจักร ให้เป็นเมืองน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่