ดร.อาร์มฯได้รับการแต่งตั้งเป็น กต.ตร.สภ.ร้องกวาง

229
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดแพร่ ได้มีคำสั่ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดแพร่ ที่ 6 ก2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 ความว่าตาม คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดแพร่ ที่ 6/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้ครบวาระการดำรง ตำแหน่งแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 ข้อ 14 วรรคสอง ข้อ 27 ข้อ 29 และข้อ 30 ของระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2549 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ดังต่อไปนี้

1.นายอำเภอร้องกวาง 2. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง 3. ข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละงานของสถานีตำรวจ ตามที่หัวหน้าสถานีตำรวจมอบหมาย จำนวนไม่เกินสี่คน 4. นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง 5. นายจรัล ศรีทอง นายก อบต.แม่ยางร้อง 6. นายมรกต กาบบัว กำนันตำบลทุ่งศรี 7. ดาบตำรวจเสงี่ยม ธนกิจประภาพันธ์ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัด สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง 8. ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร แก้วทอง ข้าราชการครูสังกัด ร.ร.ร้องกวางอนุสรณ์ 9. นายศุกรี อยู่สุข ข้าราชการครูสังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ 10. นายนักรบ จองไพจิตรสกุล ข้าราชการสังกัด หมวดทางหลวงร้องกวาง

นอกจากนั้นยังมีกรรมการ ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก ดังนี้

11. นายสุชาติ เจริญศรี 12. นายนคร วงศ์สิงห์ 13. นายอดินันท์ รสหอม 14. ร้อยตำรวจเอก ณรงค์ ไชยวรรณ์ 15. นายจอง ทาบุญ 16. นายภูมิปฐวี พัฒนาพัวพันธ์ 17. ดร.คงวิทย์ ดวงใน 18. นายวิเชียร วิลัย 19. นายชัยยุทธ  จันทร์เทศ

โดยคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร มีอำนาจ หน้าที่ตามข้อ 20 ของระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ. 2549 ดังนี้

1. รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารตำรวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย

2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบาย ก.ต.ช.

3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและบริหารงานตำรวจ

4. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.

5. รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

6. ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนิปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่

7. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ

8. เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กต.ตร.สภ. กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่

9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ กต.ตร.สภ. มอบหมาย

10. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ก.ต.ช. ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กำหนด

11. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการจากประชาชนที่มาจากการคัดเลือก ก็มีผู้มีเกียรติหลายท่าน จึงขอแสดงความยินดีด้วย โดยเฉพาะ ดร.อาร์ม หรือ ดร.คงวิทย์ ดวงใน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทวิริยะ เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่นจำกัด ซึ่งเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง และอุทิศตัวช่วยเหลือสังคมมาตลอด ก็ได้รับ

ความไว้วางใจ เป็นคณะกรรมการในชุดนี้ด้วย

***(อ่านรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง)

https://drive.google.com/file/d/1SsWN_pdMgMui-58P2N6AZj3T7rbDBbcG/view?usp=sharing

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่