โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่รับรางวัลต้นแบบบริหารจัดการขยะ ระดับดีเยี่ยม

149
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

…….นางปานเนตร วงศ์ฟู รองผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สังกัด สพม 37 ได้รับมอบหมายจากนายเลิศชาย รัตนะ ผอ.ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แจ้งว่า ได้รับประกาศจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

……..เรื่อง ผลการประเมินสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการขยะจังหวัดแพร่ ปี พ.ศ.2563 โดยนายอดุล เทพกอม ศีกษาธิการจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ว่า ตามที่จังหวัดแพร่ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการปฏิบัติการอย่างเข้มขันภารกิจสำคัญด้านการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ ในการบริหารจัดการขยะ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ และเข้ามามีส่วนร่วม ในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 และมีการดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพรได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนด้านการจัดการขยะ ในสถานศึกษา และยกระดับให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ โดยให้สถานศึกษาประเมินตนเองตามเกณฑ์การบริหารจัดการขยะและส่งเอกสารหลักฐาน

ประกอบการพิจารณา ให้ครอบคลุมทั้ง 6 ส่วน ดังนี้

………ส่วนที่ 1 นโยบาย การสนับสนุน และแผนการดำเนินงาน

……..ส่วนที่ 2 กระบวบการส่งเสริมความรู้ความข้าใจและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย

………ส่วนที่ 3 กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย

………ส่วนที่ 4 การจัดการขยะภายในสถานศึกษา โดยใช้หลัก 3 Rs

……….ส่วนที่ 5 ผลสำเร็จและความยั่งยืนของสถานศึกษาปลอดขยะ

……….ส่วนที่ 6 การจัดการขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

………..บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ

การบริหารจัดการขยะจังหวัดแพร่ ปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้

………..สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ระดับ A (ระดับดีเยี่ยม) ได้แก่

1.โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน

2.โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

3.โรงเรียนบ้านเตาปูน (พิไชยาประชานุกุล)

4.โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)

5.โรงเรียนสองพิทยาคม

6.โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)

7.โรงเรียนบนคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา)

8.โรงเรียนบ้านปิน (ปินประชาราษฎร์)

9.โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

10.โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ

11.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเม่น

………….สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการ ระดับ B (ระดับดี) ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านวังวน (ราษฎร์พิทยา)

2.โรงเรียนบ้านแหลง (คุรุประชาสามัคคี)

3.โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

4. โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

5.โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์

6.โรงเรียนเทพนารี

7.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่