ผู้ว่าแพร่ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมและผลักดันยกระดับผลผลิตทางการเกษตรสู่การส่งออก

121
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมและผลักดัน ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรสู่การส่งออก การจำหน่ายผลผลิตผลไม้จังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ (ทุเรียน ลองกอง) ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

เพื่อรับทราบปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จากการหารือพบว่า เกษตรกรมีปัญหาในเรื่องการขนส่ง เนื่องจากเส้นทางคมนาคมไม่สามารถปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่ให้สะดวกได้เนื่องจากอยู่ในเขตป่าไม้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อยประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่โดยเร็ว การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย