เทศบาลตำบลร้องกวางจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

18
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เช้าวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ วัดทุ่งศรี นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ทราบศักยภาพท้องถิ่น มีข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น สร้างความตระหนักเห็นคุณรู้ว่า เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลโดยการผลิตนักวิจัยและบัณฑิตด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งอนุรักษ์ พัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่นำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จัดทำฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ธรรมชาติวิทยาและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในพื้นที่ดำเนินการ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติต่อไป