เทศบาลร้องกวางดูงานนำ อปพร.อบรมและศึกษาดูงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

22
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ เทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดย นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้รับความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือสังคมตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนั้น

โดยกิจกรรมในวันแรก เป็นการให้ความรู้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาลเป็นผู้ให้ความรู้

จากนั้นวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567  ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้รับความรู้ในเรื่องของการบริการสาธารณภัย การกู้ภัย และการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างถูกต้อง เพื่อนาใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ต่อไป