เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ออกดำเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน โดยมีประธานชุมชนและตัวแทนชุมชนร่วมลงพื้นที่ชุมชนวัดหลวง ชุมชนทุ่งต้อม ชุมชนเหมืองหิตพัฒนา ชุมชนพระนอน ชุมชนร่องซ้อ ชุมชนเชตวัน ชุมชนชัยมงคล และชุมชนศรีชุม โดยเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้าของแต่ละชุมชนจะได้รับเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่...

อบจ.แพร่ช่วยเหลือชาวบ้านลุยขุดดินเปิดทางสัญจรเข้าหมู่บ้านน้ำกลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่5-11 กรกฎาคม 2564นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง นำเครื่องจักรกลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง  อ.เมือง จ.แพร่ นำโดยนายวิทยา กันกา นายกอบต.ป่าแดง ดำเนินการ ขุดดินเปิดทางสัญจรและปรับพื้นถนนให้เรียบ ทางเข้าหมู่บ้านน้ำกลาย หมู่ 5,บ้านปากกลาย หมู่ 7 และบ้านห้วยหยวก หมู่ 8 ตำบลป่าแดง...

เทศบาลตำบลป่าแมตร่วมกับแขวงทางหลวงแพร่เปิดกิจกรรม Kick off กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 ณ บริเวณร่องน้ำสาธารณะหน้าบ้านน้ำชำ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมกับ แขวงทางหลวงแพร่ จัดกิจกรรม Kick off การรณรงค์กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2564 โดยมี นายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ...

เทศบาลเมืองแพร่ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการวัคซีนทางเลือก“ซิโนฟาร์ม”ทั้ง18ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้ กองการศึกษา กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล และกองสวัสดิการสังคม นำพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ทั้ง...

“นายกเงิน”มอบยาช่วยเหลือเกษตรกรป้องกันโรคลัมปีสกินในโคกระบือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอบต.แม่ยม อ.เมือง จ.แพร่ โดยนายเงิน จันตะปะตุ นายก อบต.แม่ยม ได้รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือและป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ตำบลแม่ยม ถึงนายอำเภอเมืองแพร่ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ได้รับแจ้งพบการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือในพื้นที่ตำบล แม่ยม เมื่อวันที่ 21มิถุนายน 2564 จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่บ้านต้นค่า หมู่ที่ 2 ซึ่งการติดต่อของโรคเกิดจากแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ...

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตามชุมชน

งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรเผยว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรมอบหมายให้งานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลนาจักร  ซึ่งในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้เกิดการแพร่ระบาด จึงต้องมีการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยทำการพ่นหมอกควันให้กับบ้านเรือนราษฎร รวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาจักร ในวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา

อบต.นาจักรร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ รพ.สต.นาจักรตรวจเยี่ยมร.ร.แพร่ปัญญานุกูลแนะนำป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

งานประชาสัมพันธ์อบต.นาจักร แจ้งว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานนิติการ สำนักงานปลัด อบต.นาจักร ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจักร ออกตรวจ และนิเทศให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ที่โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนและรับนักเรียนเพิ่มในรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลเป็นอย่างดีและการจัดเตรียมพื้นที่ในโรงเรียนเป็นไปตามมาตรการ

อบต.นาจักรขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร อ.เมือง จ.แพร่ เผยว่าขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรทุกท่าน  ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/5kanw7 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ แบบวัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปประกอบการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ  ให้มีประสิทธิภาพและการป้องกันการทุจจริต ท่านสามารถให้คำตอบและข้อเสนอแนะได้โดยอิสระ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรขอขอคุณในความร่วมมือของทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

อบต.นาจักรจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.นาจักรมอบหมายงานสาธารณสุข สำนักงานปลัด อบต.นาจักร จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 7เมษายน 2564 นายชวลิต บทกลอน นายกกอบต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่มอบหมายให้งานสาธารณสุข สำนักงานปลัดอบต.นาจักรดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ตำบลนาจักร ซึ่งโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา การตามแผนยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน...

งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรแจ้งข่าวพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรแจ้งว่ากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 "ผู้ใดประสงค์จะทำการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น" โดยสามารถขอแบบฟอร์มใบอนุญาตได้ที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-624257 ต่อ 110

ขอบคุณที่ติดตาม

37,364แฟนคลับชอบ
43,000ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวล่าสุด