นายกเสรีฯนำคณะผู้บริหารร่วมจัดนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง แจ้งว่าวันนี้วันที่ 8 กันยายน 2565  ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย จ่าสิบเอกทินกร  ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ,นายเอนก  สบายสุข รองปลัดฯ นายสายันณ์  วงค์ขันแก้ว  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงาน อบต.เวียงทอง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและนำเสนอผลงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ในการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน...

นายกเสรี นายก อบต.เวียงทอง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์เด็กเล็ก

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง แจ้งว่าวันนี้วันที่ 6 กันยายน 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองที่ได้รับคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในคราวประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

นายกสมคิดฯจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.ร่องกาศ

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ แจ้งว่าวันนี้วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 โดยนายสมคิด   ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี พระครูวิธานวิริยะคุณ เจ้าคณะตำบลร่องกาศ มาให้ความรู้หลักธรรมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานงาน และธรรมภาคปฏิบัติ , นางโสภิต ...

เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการการประกวดมารยาทไทยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแพร่  แจ้งว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.00-16.30 น. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการการประกวดมารยาทไทยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องมารยาทไทย (การไหว้แบบต่างๆ) ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีมารยาทดี พูดจาดี และประพฤติดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนให้เด็กนักเรียนได้สืบสานและเห็นคุณค่าของมารยาทไทย...

นักเรียนรร.วัดหัวข่วงเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศวิ่ง 4×100 เมตร หญิง ระดับจังหวัด มาครอง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสุวรรณี เสนีย์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ มอบรางวัลชนะเลิศให้กับทีมนักกีฬาวิ่ง 4 X100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ ด.ญ.ธัญญารัตน์  บุญจู ด.ญ.กานต์ธิดา ใจธรรม,ด.ญ.พัชรกันย์ หงส์สามสิบห้า ,...

เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”สร้างจิตสำนึกในความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแพร่ แจ้งว่าวันนี้วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามโครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน วัด และโรงเรียน...

เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ “การใช้งาน Google Drive”

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ “การใช้งาน Google Drive” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในสังกัด และต่อยอดการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีความทันสมัย รวดเร็วและสะดวกในการรับบริการ อีกทั้งเป็นการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่ ให้เกิดประสิทธิภาพในงานขององค์กรให้มากที่สุด...

นายก อบต.เวียงทอง มอบถุงยังชีพและสิ่งสนับสนุนที่จำเป็นให้ผู้ป่วย,ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายเสรี  เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นายโผน เวียงนิล ,นายจำเริญ  จินดาเสน รองนายกฯ ,นายเอนก  สบายสุข รองปลัดฯ ,นายสายัณห์  วงค์ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.เวียงทอง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10...

เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรม “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

ทม.แพร่ จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2565

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแพร่ แจ้งว่าเมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศรายุทธ สุคันธไชยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

ข่าวล่าสุด

ขออภัย ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาและรูปภาพจากเว็บนี้ได้