เทศบาลเมืองแพร่จัดฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดฯด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

102
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 07.00-18.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสมาชิกกองทุนฯ ร่วมขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดเทศบาลเมืองแพร่ ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดแบบบูรณาการ และการต่อยอดกองทุนให้มีความมั่นคง

โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และศึกษาเรียนรู้ระบบวนเกษตรแบบสวนบ้าน และวิสาหกิจชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วิทยากรโดยนายจิรพัฒน์ แจ่มรัตนโสภิณ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุญแจ่ม และคณะปราชญ์ชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยกระบวนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

โดยนางสุภา นาจักร์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ วิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ประกอบด้วย ชุมชนเพชรรัตน์ ชุมชนศรีชุม ชุมชนศรีบุญเรือง และชุมชนเหมืองหิตพัฒนา รวมทั้งสรุปและอภิปรายการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในชุมชน ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ได้มอบประกาศนียบัตร (จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมขนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 -5 กรกฎาคม 2566 อีกด้วย