เทศบาลร้องกวางจัดอบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ผู้นำหมู่บ้าน

46
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยวิธีการพ่นสารเคมี ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยวิธีการพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาสาสมัคร และแกนนำสุขภาพ  ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะด้วยวิธีการพ่นสารเคมี            

 เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนำโรคในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และแกนนำสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น  50  คน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่