พช.แพร่จัดกิจกรรม สร้างสรรค์ประโยชน์จากต้นยมหิน สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

82
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ศูนย์เรียนรู้หม้อฮ่อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ม.5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม สร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ (ต้นยมหิน)

โดยนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจที่ 16 เข้าพบปะ ติดตามการดำเนินงานครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ  พร้อมด้วยผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า จาก 8 อำเภอ รวม 30 คน

เนื้อหาการฝึกอบรม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ความรู้เกี่ยวกับต้นยมหิน(ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่) การสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น หลักการและวิธีการย้อมสีธรรมชาติ แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การสร้างอาชีพและรายได้  และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าจากการมัดย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนรวมทั้งบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีความสำคัญของจังหวัด พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินบนดินจากเมล็ดพันธุ์พืชและต้นไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชุม