เทศบาลเมืองแพร่จัดอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์

58
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 06.00-18.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลเมืองแพร่ และประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในชุมชนด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ 

โดยการรับฟังการบรรยายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนและดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านป่าเผือก ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลเมืองแพร่ และชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มีความมั่นคงต่อไป