โรงเรียนเทพนารีส่งวิทยากรช่วยสัมมนาการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

44
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพงศ์เทพ  พันธุ์นิติพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่  นายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่  ผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พันเอกบุญนำ เทศัชบุตร ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือโรงเรียนเทพนารี เลขานุการสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

พร้อมด้วย นายสิทธิเดช  พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเทพนารี นำบุคลากรทางการลูกเสือหน่วยลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ให้การสนับสนุนและปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หน่วยลูกเสือโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2528 มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือหน่วยลูกเสือโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 111 คนเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

ตามที่ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ ได้ประสาน ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรมายัง นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี เพื่อฝึกทบทวนความรู้ ทักษะ และสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามที่รกะทวงศึกษาธิการให้ความสำคัญต่อไป