โครงการเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) รุ่นที่ 10 จัด “กิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ คนดี เก่ง กล้า จังหวัดแพร่ (รุ่นที่ 10)”

263
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โครงการเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) รุ่นที่ 10 จัด “กิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ คนดี เก่ง กล้า จังหวัดแพร่ (รุ่นที่ 10)” สำหรับเยาวชนที่ผ่านค่ายเยาวชนสร้างชาติ ในหัวข้อ “การสร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” และรับมอบเกียรติบัตร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนรุกชชาติ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โครงการเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) รุ่นที่ 10 จัดตั้งขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 11 ภายใต้สถาบันการสร้างชาติ (NBI) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการความคิดความรู้เป็นจุดแรก โดยเห็นว่ากลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องเติบโตประกอบสัมมาชีพในทุกส่วนในสังคมในอนาคตอันใกล้นั้น หากได้รับการพัฒนาแนวคิดอย่างถูกต้องให้เป็นเยาวชนที่ดี เก่ง กล้า อันจะนำผลดีต่อเยาวชน ครอบครัว หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง สังคม และประเทศชาติ

กลุ่มเยาวชนสร้างชาติจังหวัดแพร่ เกิดขึ้นจากการที่เยาวชนในโครงการเยาวชนสร้างชาติ รวมตัวกันอย่างสร้างสรรค์ อยู่ภายใต้ระบอบสิทธิอำนาจอันดีงาม เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ยินดีอาสาตัวเพื่อสร้างและส่งต่อผู้นำเยาวชนดีเก่ง กล้า จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ ในกลุ่ม เยาวชนสร้างชาติจังหวัดแพร่ ให้เป็นผู้นำเยาวชนดี เก่ง กล้า และมีชีวิตที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เป็นเครือข่ายความดีที่เข้มแข็ง และกลับไปพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนที่อยู่ให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืน ทั้งด้านวัตถุ จิตใจ และคุณธรรม ได้มีการผ่านค่าย ในหัวข้อ “การสร้างเครื่อข่าย สร้างนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ” ในวันที่ 5 – 6 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาในรูปแบบออนไลน์

กิจกรรมภายในงานมีการกล่าวต้อนรับโดยพระโกศัยเจติยารักษ์ นักศึกษานักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 12 และรับฟังคำบรรยายพิเศษ เรื่อง “DNA CANDO” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ หลังจากนั้นมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Workshop ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้า” เพื่อออกไปมีอิทธิพลที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ปิดท้ายด้วยการมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดงานโดย นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ ตัวแทนนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่