เด็กแฝดและครอบครัวแพทย์นักเรียนร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่สอบติดแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

33898
8
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

นางปานเนตร วงศ์ฟู รอง ผอ.ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ฝ่ายบริหารได้รับมอบหมายจากนายเลิศชาย รัตนะ ผอ.ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เผยว่า จากการที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.พิริยาลัยได้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามความต้องการและสมัครใจของนักเรียน และโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 คน ดังนี้  นายกนต์ธร  เหล่าดำรงค์   นายกันต์ธน  เหล่าดำรงค์  3 นายชยานันท์  โชติปฎิเวชกุล  ทั้ง 3 คนมีผลงานจำนวนมาก สองรายแรกเป็นคู่แฝดกัน และรายหลังเป็นครอบครัวแพทย์ กล่าวคือ

นาย กนต์ธร เหล่าดำรง แฝดพี่  ชื่อเล่น บอล อายุ 18 ปี   ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 361/1 หมู่ 6 ตำบล ร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัด แพร่ เป็นบุตรของ นาย รงค์เดช เหล่าดำรงค์ และนาง นันทนา เหล่าดำรงค์

ประวัติการศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

ผลงานและรางวัล ชั้นมัธยมศึกษา  รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะสะเต็ม(STEM Skill Competition)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ทำคะแนนสูงสุด 10 รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันศิลปะหัตถกรรม รายการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน Mini Science and Math Olympiads รอบคัดเลือก รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขา คณิตศาสตร์ ค่ายที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองการแข่งขัน STEM Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รางวัลระดับเหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ในโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน Australian Mathematics Competition 2019  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ทำคะแนนสูงสุด 3 รายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฝึกประสบการวิชาชีพ  ในโรงพยาบาลร้องกวาง รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน Australian Mathematics Competition 2020  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

รางวัลระดับเหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ในงานประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)ทำคะแนนสูงสุด 4 รายวิชา ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ปตท. ปัจจุบันกำลังเข้าศึกษาชั้นอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ พ.บ.แพทยศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปกติ การรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือฯ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : inclusive track ใน TCAS รอบที่

นาย กันต์ธร เหล่าดำรง แฝดน้อง  ชื่อเล่น บาส อายุ 18 ปี ประวัติการศึกษาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

ผลงานและรางวัลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะสะเต็ม(STEM Skill Competition)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ทำคะแนนสูงสุด 4 รายวิชา – รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน Australian Mathematics Competition 2020 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขา เคมี ค่ายที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด ลำปาง รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองการแข่งขัน STEM Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำคะแนนสูงสุด 4 รายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รางวัลระดับเหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี

ในงานประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในโรงพยาบาลร้องกวางได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ทำคะแนนสูงสุด 1 รายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันศิลปะหัตถกรรม รายการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน Mini Science and Math Olympiads รอบคัดเลือก

นายชยานันท์  โชติปฎิเวชกุล  ชื่อเล่น เต๋า  อายุ 19 ปี ประวัติการศึกษาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

ผลงานและรางวัล ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขา เคมี ค่ายที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยานี  ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขา เคมี ค่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขา ดาราศาสตร์ ม.ปลาย ค่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน -Australian Mathematics Competition 2019

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน -Australian Mathematics Competition 2020 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งตอบปัญหาเคมี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ณ มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองการแข่งขัน STEM Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลระดับเหรียญทองแดงโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ในงานประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เข้ารับการฝึกประสบการวิชาชีพ  ในโรงพยาบาลแพร่ ปัจจุบันกำลังเข้าศึกษาชั้นอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ พ.บ.แพทยศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย ปกติ การรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือฯ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : community track ใน TCAS รอบที่ 2

ครอบครัวนี้นับว่าเป็นครอบครัวแพทย์ คือ น.พ.วิชิน  โชติปฎิเวชกุล บิดาทำงานเป็นแพทย์โรงพยาบาลแพร่  นางวารินทร์ โชติปฎิเวชกุล มารดาทำงานเป็นพยาบาลโรงพยาบาลแพร่  น.พ.เขมินท์ โชติปฎิเวชกุล พี่ชายทำงานเป็นแพทย์โรงพยาบาลสวนดอกจ.เชียงใหม่ พ.ญ.ณิชา โชติปฎิเวชกุล พี่สาวทำงานเป็นแพทย์โรงพยาบาลสวนดอกจ.เชียงใหม่