หน้าแรก ประกาศ ประกาศ บริษัท แทร็คโก้ จำกัด

ประกาศ บริษัท แทร็คโก้ จำกัด

195
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ประกาศ

บริษัท แทร็คโก้ จำกัดเรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แทร็คโก้ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 269/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2563

วาระที่ 2. พิจารณารายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญขีและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2564
ขอแสดงความนับถือ


นายวรงค์ วงศ์วรกุล
กรรมการผู้จัดการ