ประกาศเลิก บริษัทสูงเม่นทวีสิน จำกัด

ประกาศ เลิก บริษัทสูงเม่นทวีสิน จำกัด ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท สูงเม่นทวีสิน จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0545538000031 ได้มีมติให้เลิกบริษัทฯนี้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทนี้โปรดติดต่อยื่นชำระหนี้หรือยืนคำทวงหนี้ ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 7/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ภายในกำหนดนัด 15...

ข่าวล่าสุด

ขออภัย ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาและรูปภาพจากเว็บนี้ได้