แพร่ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด 4 ร

42
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

…………”ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์” เชื่อมโยงสู่ตลาด 4 ร ได้แก่ 1.โรงพยาบาล 2.โรงเรียน 3.โรงแรม และ 4.ร้านอาหาร เพื่อจัดแสดงผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐ

……….เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 63 บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ซิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมช่องทางการตลาด 4 ร “ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วยกิจกรรม 7 กิจกรรม ได้แก่ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการฝีกอบรม 2.การพัฒนากลุ่มผู้ผลิต เครือข่าย สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการฝีกควบคู่เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานจุดเรียนรู้เกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงราย 3.การสนับสนุนการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนวัสดุแก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์เป้าหมาย จำนวน 10 กลุ่ม 4.การติดตามสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโดยคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐ 5.การประชาสัมพัธ์สร้างการรับรู้ สร้างความเชื่อมั่นเกษตรอินทรีย์ 6.การจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน และ 7.การจัดกิจกรรมส่งสริมช่องการตลาดเชื่อมโยงตลาด 4 ร

…………สำหรับกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด 4 ร ภายใต้ชื่องาน “ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดแพร่” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่ตลาด 4 ร ได้แก่ 1.โรงพยาบาล 2.โรงเรียน 3.โรงแรม และ 4.ร้านอาหาร เพื่อจัดแสดงผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐ กำหนดดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 ณ บริเวณสวนสุขภาพฉลิพระเกียรติฯ ร 9 อ.เมืองแพร่ มีการสาธิต และจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัยผลิตภัณฑ์ แปรรูปทางการเกษตรของจังหวัดแพร่ จำนวน 40 บูธ การแข่งขันการทำอาหารจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ การเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย นิทรรศการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดแพร่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรกรรมแพร่ บริษัท ประชารัฐรักสมัคดี แพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประมงจังหวัดแพร่ ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ศูนย์บริหารจัดการน้ำแพร่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์กับผู้ประกอบการตลาด 4 ร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่