เทศบาลเมืองแพร่&สาธารณสุขจ.แพร่ เปิดอาหารปลอดภัย โต้รุ่ง ประตูชัย แพร่

81
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

……….ทำพิธีเปิดการตรวจเยี่ยมเสริมพลังอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health ) ต้นแบบ ถนนสายอาหารปลอดภัย โต้รุ่ง ประตูชัย แพร่

……….เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 24 ก.ย.63 นพ.เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) เป็นประธาน เปิดการตรวจเยี่ยมเสริมพลังอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health ) ต้นแบบ ถนนสายอาหารปลอดภัย โต้รุ่ง ประตูชัย แพร่ ณ ถนนโต้รุ่ง ประตูชัย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รอ.นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1  นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง รองผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรี เมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการอาหาร เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

……….โครงการดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพประชาชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ ในปัจจุบันประชาชนในประเทศ มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน ตามร้านหรือแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี หรือ“Street Food” เป็นมื้อหลักมากขึ้น ความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องประกอบอาหารเอง ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เห็นความสำคัญ ที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการบริโภค นอกจากนี้อาหารริมบาทวิถี ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละพื้นถิ่นที่แตกต่างกัน เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของคน ในชุมชน การที่จะดำเนินงานพัฒนาอาหารริมบาทวิถีให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัย ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

……….กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย จึงได้ สนับสนุนให้จัดทำโครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สนับสนุนเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยววิถีไทย“ตลาดโต้รุ่งประตูชัย” จังหวัดแพร่ เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย 24 จังหวัด ที่เข้าร่วมการพัฒนาในปี 2563 สำหรับในช่วงนี้ผมขอเน้นย้ำให้พ่อค้า แม่ค้า และ ผู้บริโภคทุกท่านยึดแนวทางปฏิบัติ “วิถีชีวิตใหม่ : New Normat”ในการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ 2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 3) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 4) ไม่ไปในสถานที่แออัด 5) สแกนบันทึกข้อมูลผ่านแอป “ไทยชนะ”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่