เทศบาลเมืองแพร่พัฒนาศักยภาพงานสุขาภิบาลอาหาร

82
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

……….เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหารและแผงลอยรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการจัดการสุขาภิบาลอาหาร

……….เวลา 08.30 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองแพร่ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานสุขาภิบาลอาหาร  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหารและแผงลอยรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการจัดการสุขาภิบาลอาหาร กิจกรรมประกบด้วย การบรรยายเรื่องหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร เรื่องความสำคัญของผู้สัมผัสอาหารต่อการแพร่กระจายโรค เรื่องสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหารและแผงลอยรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน

……….นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เผยว่า  ตลาดสดเป็นแหล่งวัตถุดิบของร้านอาหารและแผงลอยรวมทั้งประชาชนสามารถซื้อวัตถุดิบเพื่อนำไปทำอาหารเองได้ หากผู้ประกอบการค้าในตลาดมีการบริหารจัดการไม่ดี ไม่ถูกสุขลักษณะอาจมีการแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ อีกทั้งอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดทั่วไป อาจได้รับการปนเปื้อนมาก่อนที่จะถึงตลาด ซึ่งอาจเกิดจากแหล่งผลิตอาหารเองหรือปนเปื้อนในขบวนการจัดเก็บหรือขนส่งอาหารสู่ตลาด การสัมผัสอาหารโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในตลาด มีการปนเปื้อนก็อาจทำให้เชื้อโรคหรือสิ่งเป็นพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสามารถแพร่กระจายสู่ผู้บริโภคได้

……….ดังนั้นการป้องกันมิให้อาหารเกิดการปนเปื้อนระหว่างที่จำหน่ายอยู่ในตลาดสดจึงทำได้โดยการดูแลเฝ้าระวัง ควบคุมและการสร้างจิตสำนึกของผู้ขายของในตลาดให้เห็นถึงอันตรายของโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ ที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและสิ่งเป็นพิษ รวมทั้งอาหารเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของการทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี     โดยเกิดจากมีอาหารปลอดภัย มีน้ำสะอาดดื่ม ซึ่งการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารนั้นต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากฝ่ายต่างๆรวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยในการดำเนินการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่